10 Nisan 2016 Pazar Samsun Voleybol İl Hakem Kurulu Seçimi Yapılacak

Voleybol İl Hakem Kurulu Nasıl Seçilir?, Kimler Oy Kullanabilir?

10 Nisan 2016 Pazar Samsun Voleybol İl Hakem Kurulu Seçimi Yapılacak

Samsun Voleybol il temsilcisi Süleyman DEMİRTAŞ başkanlığında yeni “il hakem kurulu” seçimi yapılacaktır. Seçim 10 Nisan 2016 Pazar günü saat 12.00’da Canik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda olacaktır.

Voleybol Federasyonu Talimatnamesinde İl Hakem Kurulu seçimi ile ilgili madde aşağıdadır.

İL HAKEM VE GÖZLEMCİ KURULLARI (MADDE 15-20)

Madde 15- İHGK’ nın Kuruluşu; Toplantı Usul ve Esasları.

15.1. İHGK’ nın başkanı İl Temsilcisidir. Bu kurul başkan hariç 18. maddedeki niteliklere sahip olanlar arasından iki yılda bir ilgili ilin faal hakemlerinin en az % 70’ inin katılımı ile yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 2 (iki) ve İl Temsilcisinin teklif ettiği 4 üye arasından MHGK tarafından belirlenen ve 2′ si asıl, 2′ si yedek olmak üzere Federasyon Başkanınca onaylanan 4 (dört) asıl, 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

15.2.  Hakemler, seçimlerin yapıldığı tarihten önceki sezonda verilen görevleri yapmış olmaları şartına bağlı olarak, her sezonun başlangıcında ilan edilen bir önceki sezona yönelik Faal Hakem listesinde yer almaları halinde seçimlerde oy kullanabilirler. Ancak seçimin yapılacağı tarihte herhangi bir nedenle faal hakemliği sona ermiş olan hakemler oy kullanamazlar.

15.3.  Aday Hakemler İHGK seçimlerinde oy kullanamazlar.

15.4. İldeki Faal Hakem Listesinde yer alan hakemlerin ilk seçime katılım oranı %70’ i bulmadığı takdirde, izleyen 7 gün içinde Faal Hakem Listesinde yer alan hakemlerin yarısından 1 fazlasının katılımıyla seçim yapılarak, 2 (iki) asil üye belirlenir. İkinci toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İHGK, İl Temsilcisinin teklif edeceği 4 asil, 2 yedek üyenin, MHGK’ nın talebi ve Federasyon Başkanının onayı ve ataması ile oluşturulur. İHGK, ilk toplantısında İHGK üyeleri arasından bir sekreter seçer. Sekreter, İl Temsilcisinin bulunmadığı hâllerde kurul toplantılarına başkanlık yapar.

15.5. İHGK, İl Temsilcisinin veya İl Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda İHGK Sekreterinin daveti ile toplanır.

İL HAKEM VE GÖZLEMCİ KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

Madde 16 – İHGK’ nın görev süresi 2 (iki) yıldır. Seçimler iki yılda bir en geç Eylül ayının sonuna kadar, Federasyonun Seçimli Genel Kurulu’ nun yapıldığı yıllarda ise, il temsilcilerinin atanmasını takip eden 30 gün içerisinde yapılır.

16.1 İHGK’ların görev süreleri;

16.1.1 İki yılda bir yapılan seçim sonucunda belirlenen yeni İHGK’nın göreve başlaması ile,

16.1.2 İl Temsilcisinin görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi ile,

16.1.3 İHGK tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerde aksaklıklar meydana gelmesi hâlinde MHGK’ nın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile,

16.1.4 Kurulun üye sayısının karar yeter sayısının altına düşmesi ile

sona erer.

İL HAKEM VE GÖZLEMCİ KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ;

Madde 17 – İl Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyeliği;

17.1. Kurulun görev süresinin bitmesi,

17.2. Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

17.3. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi,

17.4. 18. maddedeki niteliklerin kaybedilmesi,

17.5. MHGK’ nın gerekçeli teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile sona erer.

İL HAKEM VE GÖZLEMCİ KURULU  ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER;

Madde 18 – İHGK üyelerinde aranacak nitelikler;

18.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18.2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

18.3. Faal hakemliği sona ermiş olmak,

18.4.  Uluslararası, en az 5 (beş) yıl süreyle ulusal veya toplamda 10 yıl il ve ulusal hakemlik yapmış olmak,

18.5. Ankara, İstanbul, İzmir illeri hariç; 18.4’ te belirtilen kategorilerde yeterli sayıda aday bulunamayan illerde, 18.4. maddede belirtilen niteliklere sahip faal hakemler de görev alabilirler,

18.6. 18.5. ‘te de belirtildiği üzere aday sayısının tamamlanamaması hâlinde, eksik aday sayısı 18.4‘te belirtilen süreler dikkate alınmaksızın faal hakemlerden unvan ve kıdem sırası dikkate alınmak suretiyle en az 6’ ya tamamlanır.

18.7.  Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süre ile cezalandırılmamış olmak,

18.8. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

Voleybol branşında faal idareci, menajer, antrenör, sporcu ve hakem derneklerinin yönetim kurullarında görevli olanlar İHGK üyesi olamazlar.

İHGK TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI

Madde 19 – İHGK toplantılarında kararlar aşağıdaki şekilde alınır;

19.1.  İl Temsilcisinin bulunduğu toplantılarda, kurula İl Temsilcisi başkanlık yapar.

19.2.  İl Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda kurula İHGK sekreteri başkanlık yapar.

19.3.  İHGK en az 15 günde bir veya Voleybol İl Temsilcisinin gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

19.4.  Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

19.5.  Kurulda alınan tüm kararlar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

İL HAKEM VE GÖZLEMCİ KURULUNUN  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 20 – İHGK’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

20.1. İl müsabakalarına hakem ve hakem gözlemcisi atamalarını yapmak; atamaları ilgililere duyurmak,

20.2. İlde kayıtlı hakemleri, görevlendireceği hakem gözlemcileri ile denetlemek,

20.3. Aday hakemlik kursu açılması için Federasyona müracaat etmek,

20.4. Aday hakemleri saha denemelerine tabi tutmak,

20.5. İlde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, il hakemliği veya ulusal hakemliğe yükseltilmesini uygun gördüğü hakemler için MHGK’ ya  teklifte bulunmak,

20.6. İkametgahını kendi iline taşıyan hakemlerin talebi üzerine dosyasını eski ilinden talep etmek veya eski ili tarafından dosyasının resen gönderilmesi halinde kaydını yapmak. Bu değişikliği ilgilinin siciline işlenmek üzere MHGK’ ya bildirmek.

20.7.  İkametgahını başka ile aktaran hakemin dosyasını hakemin talebi veya talep olmasa dahi tespit edilmesi halinde resen yeni iline göndermek. Bu değişikliği ilgilinin siciline işlenmek üzere MHGK’ ya bildirmek.

20.8. MHGK tarafından tutulan hakem sicilleri için lüzumlu belgeleri temin ederek MHGK’ ya göndermek,

20.9. Oyun kurallarının hakemler tarafından uygulanış biçimi ile ilgili anlaşmazlık veya farklılık olması hâlinde, sorunun birinci derecede çözümü için, MHGK’ ya başvurmak,

20.10. Hakemlere müsabaka yönetimiyle ilgili olarak süreli veya sürekli yaptırımı gerektiren hâllerde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin yazılı savunmasını istemek; hakemin 7 (yedi) gün içinde vereceği savunması ile birlikte kurulun düşüncelerini de ekleyerek MHGK’ ya iletmek,

20.11. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalara yazı, çizgi ve skor hakemlerini atamak.

20.12. İllerinde kayıtlı olan ve MHGK’ nın eğitim seminerlerine katılamayan Ulusal Hakemlerle  İl ve Aday  hakemlerin eğitimi ile ilgili olarak MHGK’ dan izin alarak MHGK’ ca görevlendirilecek bir Hakem Eğitimcisinin vereceği  seminerler düzenlemek,

20.13. Aylık olarak sosyal ve idari mahiyette toplantılar yapmak.

www.samsunvoleybol.com

Bir cevap yazın